Uchwała 2Z/2023 z 17 maja 2023 r.

Zgodnie z §24 Statutu Zarząd Stowarzyszenia Finansów i Rachunkowości na rzecz Zrównoważonego Rozwoju zwołuje na dzień 14 czerwca 2023 r. na godzinę 10.00 w pierwszym terminie oraz na godzinę 10.15 w drugim terminie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków z własnej inicjatywy.

Odbędzie się ono w siedzibie Stowarzyszenia w Toruniu, przy ulicy Gagarina 13a.

Porządek walnego zgromadzenia członków: 14 czerwca 2023 r godz. 10.00 w pierwszym terminie, godz. 10.15 w drugim terminie, ul. Gagarina 13a jest następujący:

1) Otwarcie walnego zgromadzenia członków

2) Wybór przewodniczącego walnego zgromadzenia oraz komisji skrutacyjnej

3) Odczytanie porządku obrad walnego zgromadzenia członków

4) Stwierdzenie poprawności zwołania walnego zgromadzenia członków oraz kworum

5) Sprawozdanie z działalności Zarządu

6) Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej

7) Wnioski Komisji Rewizyjnej z kontroli Zarządu

8) Opinia Komisji Rewizyjnej na temat sprawozdania finansowego

9) Dyskusje nad sprawozdaniami, wnioskami i opinią

10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok

11) Podjęcie uchwały w sprawie podziału wyniku finansowego za 2022 rok

12) Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu

13) Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków Komisji Rewizyjnej

14) Wolne wnioski

15) Zamknięcie walnego zgromadzenia członków

 

Uchwała została przyjęta jednomyślnie.

 

Uchwała 4Z/2022 z 11 maja 2022 r.

 

Zgodnie z §24 Statutu Zarząd Stowarzyszenia Finansów i Rachunkowości na rzecz Zrównoważonego Rozwoju zwołuje na dzień 13 czerwca 2022 r. na godzinę 13.00 w pierwszym terminie oraz na godzinę 13.15 w drugim terminie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków z własnej inicjatywy.

 

Odbędzie się ono w siedzibie Stowarzyszenia w Toruniu, przy ulicy Gagarina 13a.

 

Porządek walnego zgromadzenia członków 13 czerwca 2022 r godz. 13.00 w. pierwszym terminie, godz. 13.15 w drugim terminie ul. Gagarina 13a jest następujący:

 

1) Otwarcie walnego zgromadzenia członków

 

2) Wybór przewodniczącego walnego zgromadzenia oraz komisji skrutacyjnej

 

3) Odczytanie porządku obrad walnego zgromadzenia członków

 

4) Stwierdzenie poprawności zwołania walnego zgromadzenia członków oraz kworum

 

5) Sprawozdanie z działalności Zarządu

 

6) Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej

 

7) Wnioski Komisji Rewizyjnej z kontroli Zarządu

 

8) Opinia Komisji Rewizyjnej na temat sprawozdania finansowego

 

9) Dyskusje nad sprawozdaniami, wnioskami i opinią

 

10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok

 

11) Podjęcie uchwały w sprawie podziału wyniku finansowego za 2021 rok

 

12) Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu

 

13) Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków Komisji Rewizyjnej

 

14) Wolne wnioski

 

15) Zamknięcie walnego zgromadzenia członków

 

 

 

Uchwała została przyjęta jednomyślnie.

 

Uchwała 4Z/2021 z 17 listopada 2021 r.

 

Zgodnie z §24 Statutu Zarząd Stowarzyszenia Finansów i Rachunkowości na rzecz Zrównoważonego

Rozwoju zwołuje na dzień 11 stycznia 2022 r. na godzinę 13.00 w pierwszym terminie oraz na

godzinę 13.15 w drugim terminie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków z własnej inicjatywy.

Odbędzie się ono w siedzibie Stowarzyszenia w Toruniu, przy ulicy Gagarina 13A.

Porządek walnego

11 stycznia 2022 roku, ul. Gagarina 13a,

godz. 13.00 w pierwszym terminie,

godz. 13.15 w drugim terminie:

1) Otwarcie Walnego,

2) Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz komisji skrutacyjnej,

3) Odczytanie porządku obrad Walnego Zgromadzenia,

4) Stwierdzenie poprawności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz kworum,

5) Sprawozdanie z działalności Zarządu,

6) Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej,

7) Wnioski Komisji Rewizyjnej z kontroli Zarządu,

8) Dyskusje nad wnioskami,

9) Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu,

10) Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków Komisji Rewizyjnej,

11) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru nowego składu Zarządu,

12) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru nowego składu Komisji Rewizyjnej,

13) Wolne wnioski,

14) Zamknięcie.

Uchwała została przyjęta jednomyślnie.

Uchwała 3Z/2021 z 2 czerwca 2021 r.


Zgodnie z §24 Statutu Zarząd Stowarzyszenia Finansów i Rachunkowości na rzecz
Zrównoważonego Rozwoju zwołuje na dzień 24 czerwca 2021 r. na godzinę 9.00 w
pierwszym terminie oraz na godzinę 9.15 w drugim terminie Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Członków z własnej inicjatywy.
Odbędzie się ono w siedzibie Stowarzyszenia w Toruniu, przy ulicy Gagarina 13a.
Porządek walnego zgromadzenia członków 24 czerwca 2021 r godz. 9.00 w. pierwszym
terminie, godz. 9.15 w drugim terminie ul. Gagarina 13a jest następujący:


1) Otwarcie walnego zgromadzenia członków
2) Wybór przewodniczącego walnego zgromadzenia oraz komisji skrutacyjnej
3) Odczytanie porządku obrad walnego zgromadzenia członków
4) Stwierdzenie poprawności zwołania walnego zgromadzenia członków oraz kworum
5) Sprawozdanie z działalności Zarządu
6) Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej
7) Wnioski Komisji Rewizyjnej z kontroli Zarządu
8) Opinia Komisji Rewizyjnej na temat sprawozdania finansowego
9) Dyskusje nad sprawozdaniami, wnioskami i opinią
10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok
11) Podjęcie uchwały w sprawie podziału wyniku finansowego za 2020 rok
12) Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu
13) Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków Komisji
Rewizyjnej
14) Wolne wnioski
15) Zamknięcie walnego zgromadzenia członków


Uchwała została przyjęta jednomyślnie.

 

Uchwała 3Z/2020 z 3 czerwca 2020 r.

 

Zgodnie z §24 Statutu Zarząd Stowarzyszenia Finansów i Rachunkowości na rzecz Zrównoważonego Rozwoju zwołuje na dzień 22 czerwca 2020r. na godzinę 12.45 w pierwszym terminie oraz na godzinę 13.00 w drugim terminie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków z własnej inicjatywy.

 

Odbędzie się ono w siedzibie Stowarzyszenia w Toruniu, przy ulicy Gagarina 13a.

 

Porządek walnego zgromadzenia członków 22 czerwca 2020 roku godz. 12.45 w pierwszym terminie, godz. 13.00 w drugim terminie ul. Gagarina 13a jest następujący:

 

1) Otwarcie walnego zgromadzenia członków

 

2) Wybór przewodniczącego walnego zgromadzenia oraz komisji skrutacyjnej

 

3) Odczytanie porządku obrad walnego zgromadzenia członków

 

4) Stwierdzenie poprawności zwołania walnego zgromadzenia członków oraz kworum

 

5) Sprawozdanie z działalności Zarządu

 

6) Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej

 

7) Wnioski Komisji Rewizyjnej z kontroli Zarządu

 

8) Opinia Komisji Rewizyjnej na temat sprawozdania finansowego

 

9) Dyskusje nad sprawozdaniami, wnioskami i opinią

 

10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok

 

11) Podjęcie uchwały w sprawie podziału wyniku finansowego za 2019 rok

 

12) Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu

 

13) Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków Komisji Rewizyjnej

 

14) Wolne wnioski

 

15) Zamknięcie walnego zgromadzenia członków

 

 

 

Uchwała została przyjęta jednomyślnie.