Walne Zgromadzenie Członków 2023

Uchwała 2Z/2023 z 17 maja 2023 r.

Zgodnie z §24 Statutu Zarząd Stowarzyszenia Finansów i Rachunkowości na rzecz Zrównoważonego Rozwoju zwołuje na dzień 14 czerwca 2023 r. na godzinę 10.00 w pierwszym terminie oraz na godzinę 10.15 w drugim terminie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków z własnej inicjatywy.

Odbędzie się ono w siedzibie Stowarzyszenia w Toruniu, przy ulicy Gagarina 13a.

Porządek walnego zgromadzenia członków: 14 czerwca 2023 r godz. 10.00 w pierwszym terminie, godz. 10.15 w drugim terminie, ul. Gagarina 13a jest następujący:

1) Otwarcie walnego zgromadzenia członków

2) Wybór przewodniczącego walnego zgromadzenia oraz komisji skrutacyjnej

3) Odczytanie porządku obrad walnego zgromadzenia członków

4) Stwierdzenie poprawności zwołania walnego zgromadzenia członków oraz kworum

5) Sprawozdanie z działalności Zarządu

6) Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej

7) Wnioski Komisji Rewizyjnej z kontroli Zarządu

8) Opinia Komisji Rewizyjnej na temat sprawozdania finansowego

9) Dyskusje nad sprawozdaniami, wnioskami i opinią

10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok

11) Podjęcie uchwały w sprawie podziału wyniku finansowego za 2022 rok

12) Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu

13) Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków Komisji Rewizyjnej

14) Wolne wnioski

15) Zamknięcie walnego zgromadzenia członków

 

Uchwała została przyjęta jednomyślnie.