Stowarzyszenie Finansów i Rachunkowości na rzecz Zrównoważonego Rozwoju objęło patronatem XI Ogólnopolską Konferencję Naukową „Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju – człowiek, innowacje, środowisko”, organizowaną przez Katedrę Finansów i Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Konferencja odbędzie w dniach 16-17 kwietnia 2024 r. w formie zdalnej.

Szczegółowe informacje o konferencji są dostępne na stronie: https://sites.google.com/view/fir-zr-cis-2024

Zachęcamy Państwa do udziału w tym wydarzeniu.

 

Stowarzyszenie Finansów i Rachunkowości na rzecz Zrównoważonego Rozwoju wraz z Wydziałem Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu ogłaszają konkursy z zakresu finansowych i rachunkowych aspektów zrównoważonego rozwoju. 

 

1. Konkurs na najlepszy referat z zakresu finansowych i rachunkowych aspektów zrównoważonego rozwoju - termin zgłaszania udziału w konkursie mija 30 kwietnia 2024 r

 

2. Konkurs na najlepszą pracę dyplomową z zakresu finansowych i rachunkowych aspektów zrównoważonego rozwoju - termin zgłaszania udziału w konkursie mija 31 października 2024 r.

 

Więcej informacji o konkursach znajduje się w regulaminach.

 

 

W dniu 18 października 2023 r. w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia dokonano zmian w Zarządzie oraz w składzie Komisji Rewizyjnej.

Nowym Prezesem został dr Dariusz Piotrowski, Wiceprezeską dr Agnieszka Żołądkiewicz-Kuzioła, a Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej dr Anna Iwona Piotrowska.

Uchwała 4Z/2023 z 20 września 2023 r.

 

Zgodnie z §25 Statutu Zarząd Stowarzyszenia Finansów i Rachunkowości na rzecz Zrównoważonego Rozwoju zwołuje na dzień 18 października 2023 r. na godzinę 10.35 w pierwszym terminie oraz na godzinę 10.50 w drugim terminie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków z własnej inicjatywy.

 

Odbędzie się ono w siedzibie Stowarzyszenia w Toruniu, przy ulicy Gagarina 13a.

 

Porządek walnego zgromadzenia członków 18 października 2023 r. r godz. 10.35 w. pierwszym terminie, godz. 10.50 w drugim terminie ul. Gagarina 13a jest następujący:

 

1) Otwarcie walnego zgromadzenia członków.

 

2) Wybór przewodniczącego walnego zgromadzenia, komisji skrutacyjnej oraz protokolanta.

 

3) Odczytanie porządku obrad walnego zgromadzenia członków.

 

4) Stwierdzenie poprawności zwołania walnego zgromadzenia członków oraz kworum.

 

5) Złożenie rezygnacji przez członków zarządu, komisji rewizyjnej.

 

6) Wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej na wakatujące miejsca.

 

7) Wolne wnioski

 

8) Zamknięcie walnego zgromadzenia członków

 

 

 

Uchwała została przyjęta jednomyślnie.

 

Uchwała 2Z/2023 z 17 maja 2023 r.

Zgodnie z §24 Statutu Zarząd Stowarzyszenia Finansów i Rachunkowości na rzecz Zrównoważonego Rozwoju zwołuje na dzień 14 czerwca 2023 r. na godzinę 10.00 w pierwszym terminie oraz na godzinę 10.15 w drugim terminie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków z własnej inicjatywy.

Odbędzie się ono w siedzibie Stowarzyszenia w Toruniu, przy ulicy Gagarina 13a.

Porządek walnego zgromadzenia członków: 14 czerwca 2023 r godz. 10.00 w pierwszym terminie, godz. 10.15 w drugim terminie, ul. Gagarina 13a jest następujący:

1) Otwarcie walnego zgromadzenia członków

2) Wybór przewodniczącego walnego zgromadzenia oraz komisji skrutacyjnej

3) Odczytanie porządku obrad walnego zgromadzenia członków

4) Stwierdzenie poprawności zwołania walnego zgromadzenia członków oraz kworum

5) Sprawozdanie z działalności Zarządu

6) Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej

7) Wnioski Komisji Rewizyjnej z kontroli Zarządu

8) Opinia Komisji Rewizyjnej na temat sprawozdania finansowego

9) Dyskusje nad sprawozdaniami, wnioskami i opinią

10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok

11) Podjęcie uchwały w sprawie podziału wyniku finansowego za 2022 rok

12) Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu

13) Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków Komisji Rewizyjnej

14) Wolne wnioski

15) Zamknięcie walnego zgromadzenia członków

 

Uchwała została przyjęta jednomyślnie.