Uchwała 4Z/2023 z 20 września 2023 r.

 

Zgodnie z §25 Statutu Zarząd Stowarzyszenia Finansów i Rachunkowości na rzecz Zrównoważonego Rozwoju zwołuje na dzień 18 października 2023 r. na godzinę 10.35 w pierwszym terminie oraz na godzinę 10.50 w drugim terminie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków z własnej inicjatywy.

 

Odbędzie się ono w siedzibie Stowarzyszenia w Toruniu, przy ulicy Gagarina 13a.

 

Porządek walnego zgromadzenia członków 18 października 2023 r. r godz. 10.35 w. pierwszym terminie, godz. 10.50 w drugim terminie ul. Gagarina 13a jest następujący:

 

1) Otwarcie walnego zgromadzenia członków.

 

2) Wybór przewodniczącego walnego zgromadzenia, komisji skrutacyjnej oraz protokolanta.

 

3) Odczytanie porządku obrad walnego zgromadzenia członków.

 

4) Stwierdzenie poprawności zwołania walnego zgromadzenia członków oraz kworum.

 

5) Złożenie rezygnacji przez członków zarządu, komisji rewizyjnej.

 

6) Wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej na wakatujące miejsca.

 

7) Wolne wnioski

 

8) Zamknięcie walnego zgromadzenia członków

 

 

 

Uchwała została przyjęta jednomyślnie.

 

Uchwała 2Z/2023 z 17 maja 2023 r.

Zgodnie z §24 Statutu Zarząd Stowarzyszenia Finansów i Rachunkowości na rzecz Zrównoważonego Rozwoju zwołuje na dzień 14 czerwca 2023 r. na godzinę 10.00 w pierwszym terminie oraz na godzinę 10.15 w drugim terminie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków z własnej inicjatywy.

Odbędzie się ono w siedzibie Stowarzyszenia w Toruniu, przy ulicy Gagarina 13a.

Porządek walnego zgromadzenia członków: 14 czerwca 2023 r godz. 10.00 w pierwszym terminie, godz. 10.15 w drugim terminie, ul. Gagarina 13a jest następujący:

1) Otwarcie walnego zgromadzenia członków

2) Wybór przewodniczącego walnego zgromadzenia oraz komisji skrutacyjnej

3) Odczytanie porządku obrad walnego zgromadzenia członków

4) Stwierdzenie poprawności zwołania walnego zgromadzenia członków oraz kworum

5) Sprawozdanie z działalności Zarządu

6) Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej

7) Wnioski Komisji Rewizyjnej z kontroli Zarządu

8) Opinia Komisji Rewizyjnej na temat sprawozdania finansowego

9) Dyskusje nad sprawozdaniami, wnioskami i opinią

10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok

11) Podjęcie uchwały w sprawie podziału wyniku finansowego za 2022 rok

12) Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu

13) Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków Komisji Rewizyjnej

14) Wolne wnioski

15) Zamknięcie walnego zgromadzenia członków

 

Uchwała została przyjęta jednomyślnie.

 

Uchwała 4Z/2022 z 11 maja 2022 r.

 

Zgodnie z §24 Statutu Zarząd Stowarzyszenia Finansów i Rachunkowości na rzecz Zrównoważonego Rozwoju zwołuje na dzień 13 czerwca 2022 r. na godzinę 13.00 w pierwszym terminie oraz na godzinę 13.15 w drugim terminie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków z własnej inicjatywy.

 

Odbędzie się ono w siedzibie Stowarzyszenia w Toruniu, przy ulicy Gagarina 13a.

 

Porządek walnego zgromadzenia członków 13 czerwca 2022 r godz. 13.00 w. pierwszym terminie, godz. 13.15 w drugim terminie ul. Gagarina 13a jest następujący:

 

1) Otwarcie walnego zgromadzenia członków

 

2) Wybór przewodniczącego walnego zgromadzenia oraz komisji skrutacyjnej

 

3) Odczytanie porządku obrad walnego zgromadzenia członków

 

4) Stwierdzenie poprawności zwołania walnego zgromadzenia członków oraz kworum

 

5) Sprawozdanie z działalności Zarządu

 

6) Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej

 

7) Wnioski Komisji Rewizyjnej z kontroli Zarządu

 

8) Opinia Komisji Rewizyjnej na temat sprawozdania finansowego

 

9) Dyskusje nad sprawozdaniami, wnioskami i opinią

 

10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok

 

11) Podjęcie uchwały w sprawie podziału wyniku finansowego za 2021 rok

 

12) Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu

 

13) Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków Komisji Rewizyjnej

 

14) Wolne wnioski

 

15) Zamknięcie walnego zgromadzenia członków

 

 

 

Uchwała została przyjęta jednomyślnie.

 

Uchwała 4Z/2021 z 17 listopada 2021 r.

 

Zgodnie z §24 Statutu Zarząd Stowarzyszenia Finansów i Rachunkowości na rzecz Zrównoważonego

Rozwoju zwołuje na dzień 11 stycznia 2022 r. na godzinę 13.00 w pierwszym terminie oraz na

godzinę 13.15 w drugim terminie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków z własnej inicjatywy.

Odbędzie się ono w siedzibie Stowarzyszenia w Toruniu, przy ulicy Gagarina 13A.

Porządek walnego

11 stycznia 2022 roku, ul. Gagarina 13a,

godz. 13.00 w pierwszym terminie,

godz. 13.15 w drugim terminie:

1) Otwarcie Walnego,

2) Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz komisji skrutacyjnej,

3) Odczytanie porządku obrad Walnego Zgromadzenia,

4) Stwierdzenie poprawności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz kworum,

5) Sprawozdanie z działalności Zarządu,

6) Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej,

7) Wnioski Komisji Rewizyjnej z kontroli Zarządu,

8) Dyskusje nad wnioskami,

9) Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu,

10) Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków Komisji Rewizyjnej,

11) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru nowego składu Zarządu,

12) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru nowego składu Komisji Rewizyjnej,

13) Wolne wnioski,

14) Zamknięcie.

Uchwała została przyjęta jednomyślnie.

Uchwała 3Z/2021 z 2 czerwca 2021 r.


Zgodnie z §24 Statutu Zarząd Stowarzyszenia Finansów i Rachunkowości na rzecz
Zrównoważonego Rozwoju zwołuje na dzień 24 czerwca 2021 r. na godzinę 9.00 w
pierwszym terminie oraz na godzinę 9.15 w drugim terminie Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Członków z własnej inicjatywy.
Odbędzie się ono w siedzibie Stowarzyszenia w Toruniu, przy ulicy Gagarina 13a.
Porządek walnego zgromadzenia członków 24 czerwca 2021 r godz. 9.00 w. pierwszym
terminie, godz. 9.15 w drugim terminie ul. Gagarina 13a jest następujący:


1) Otwarcie walnego zgromadzenia członków
2) Wybór przewodniczącego walnego zgromadzenia oraz komisji skrutacyjnej
3) Odczytanie porządku obrad walnego zgromadzenia członków
4) Stwierdzenie poprawności zwołania walnego zgromadzenia członków oraz kworum
5) Sprawozdanie z działalności Zarządu
6) Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej
7) Wnioski Komisji Rewizyjnej z kontroli Zarządu
8) Opinia Komisji Rewizyjnej na temat sprawozdania finansowego
9) Dyskusje nad sprawozdaniami, wnioskami i opinią
10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok
11) Podjęcie uchwały w sprawie podziału wyniku finansowego za 2020 rok
12) Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu
13) Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków Komisji
Rewizyjnej
14) Wolne wnioski
15) Zamknięcie walnego zgromadzenia członków


Uchwała została przyjęta jednomyślnie.