Walne Zgromadzenie Członków 2024

Uchwała 3Z/2024 z 24 kwietnia 2024 r.

 w sprawie zwołania
Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia

 

Zgodnie z §24 Statutu Zarząd Stowarzyszenia Finansów i Rachunkowości na rzecz Zrównoważonego Rozwoju zwołuje na dzień 15 maja 2024 r. na godzinę 8.45 w pierwszym terminie oraz na godzinę 9.00 w drugim terminie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków z własnej inicjatywy. Odbędzie się ono w siedzibie Stowarzyszenia w Toruniu, przy ulicy Gagarina 13a, w sali II.

 

Porządek Walnego Zgromadzenia Członków: 15 maja 2024 r godzina 8.45 w pierwszym terminie, godzina 9.00 w drugim terminie, ul. Gagarina 13a jest następujący:

 

1) Otwarcie walnego zgromadzenia członków
2) Wybór przewodniczącego walnego zgromadzenia oraz komisji skrutacyjnej
3) Odczytanie porządku obrad walnego zgromadzenia członków
4) Stwierdzenie poprawności zwołania walnego zgromadzenia członków oraz kworum
5) Sprawozdanie z działalności Zarządu
6) Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej
7) Wnioski Komisji Rewizyjnej z kontroli Zarządu
8) Opinia Komisji Rewizyjnej na temat sprawozdania finansowego
9) Dyskusje nad sprawozdaniami, wnioskami i opinią
10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok
11) Podjęcie uchwały w sprawie podziału wyniku finansowego za 2023 rok
12) Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu
13) Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków Komisji Rewizyjnej
14) Wolne wnioski
15) Zamknięcie walnego zgromadzenia członków

 

Uchwała została przyjęta jednomyślnie.