Uchwała 6Z/2019 z 13 MAJA 2019 r.

 

Zgodnie z §24 Statutu Zarząd Stowarzyszenia Finansów i Rachunkowości na rzecz Zrównoważonego Rozwoju zwołuje na dzień 17 czerwca 2019 r. na godzinę 11.45 w pierwszym terminie oraz na godzinę 12.00 w drugim terminie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków z własnej inicjatywy.

Odbędzie się ono w siedzibie Stowarzyszenia w Toruniu, przy ulicy Gagarina 13a.

 

Porządek walnego zgromadzenia członków 17 czerwca 2019 roku

godz. 11.45 w pierwszym terminie,

godz. 12.00 w drugim terminie

ul. Gagarina 13a

1) Otwarcie walnego zgromadzenia członków

2) Wybór przewodniczącego walnego zgromadzenia oraz komisji skrutacyjnej

3) Odczytanie porządku obrad walnego zgromadzenia członków

4) Stwierdzenie poprawności zwołania walnego zgromadzenia członków oraz kworum

5) Sprawozdanie z działalności Zarządu

6) Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej

7) Wnioski Komisji Rewizyjnej z kontroli Zarządu

8) Opinia Komisji Rewizyjnej na temat sprawozdania finansowego

9) Dyskusje nad sprawozdaniami, wnioskami i opinią

10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok

11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i podziału wyniku finansowego za 2018 rok

12) Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu

13) Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków Komisji Rewizyjnej

14) Wolne wnioski

15) Zamknięcie walnego zgromadzenia członków

 

 

Uchwała została przyjęta jednomyślnie.

 

 

Stowarzyszenie jest Partnerem kolejnej

 

VI Międzynarodowej Konferencji Finanse i Rachunkowość Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju.

 

W tym roku organizowana Konferencja towarzyszy uroczystym obchodom 50-lecia Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jubileusz wydziału ma uświetnić swoją obecnością Robert Engle, Laureat Nagrody Nobla w Dziedzinie Ekonomii.

 

i najważniejsze -

17 czerwca o godz. 18.00 odbędzie się

Wręczenie nagród w konkursie zorganizowanym przez Stowarzyszenie na najlepsze  prace magisterskie z zakresu rozwoju zrównoważonego w finansach i rachunkowości.

 

więcej informacji

 https://sfa-conference.umk.pl/pages/program/

Regulamin II konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu rozwoju zrównoważonego w finansach i rachunkowości.

 

§ 1

1.          Stowarzyszenie Finansów i Rachunkowości na rzecz Zrównoważonego Rozwoju realizując działalność statutową ogłasza konkurs na najlepszą pracę magisterską obronioną od 1 stycznia 2016 roku do 30 października 2017 roku.

§  2

2.                  Do Konkursu mogą być zgłoszone prace magisterskie obronione od 1 stycznia 2016 roku do 30 października 2017 roku.

3.                  Termin zgłaszania prac mija 1 grudnia 2017 roku.

§  3

1. Zgłoszenie pracy magisterskiej do Konkursu wymaga:

     pisma przewodniego, podpisanego przez zgłaszającego autora lub promotora lub recenzenta wraz z merytorycznym uzasadnieniem,

     załączenia 1 egzemplarza pracy magisterskiej wraz z jej 2 wersjami elektronicznymi (jedna wersja powinna być identyczna jak wersja przedłożona do obrony; natomiast w drugiej należy usunąć wszystkie zapisy umożliwiające identyfikację autora),

     załączenia wypełnionego formularza zgłoszenia (załącznik do regulaminu),

     zaświadczenia wydanego przez władze uczelni zawierające informację o terminie obrony pracy, jej temat oraz nazwę i adres uczelni wydającej zaświadczenie.

2.      Zgłoszenia prac konkursowych wraz z kompletem dokumentów, wymienionych w regulaminie konkursu, należy przekazać na adres stowarzyszenia – osobiście lub pocztą (decyduje data dostarczenia przesyłki).

3.      Organizator nie zwraca złożonych prac.

§ 4

Przy ocenie prac zgłoszonych do Konkursu będą brane pod uwagę:

              jakość merytoryczna pracy,

              nowatorski i twórczy charakter pracy,

              znajomość literatury przedmiotu oraz ocena strony formalnej.

§ 5

1.    W konkursie przewiduje się przyznanie: I, II, i III nagrody.

2.    Jury może zrezygnować z przyznania którejkolwiek z nagród, bądź przyznać 2 nagrody tego samego stopnia. Ogólna liczba nagród każdego stopnia nie może być wyższa niż 2.

3.    Jury może przyznać również jedną nagrodę specjalną lub wyróżnienie.

§ 6

1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do dnia 15 lutego 2018 roku, a wyniki zostaną przesłane uczestnikom oraz zamieszczone na stronie internetowej Stowarzyszenia.

§ 7

1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa kolegium konkursowe, w składzie do 3 osób wybranych przez Zarząd Stowarzyszenia Finansów i Rachunkowości na rzecz Zrównoważonego Rozwoju spośród ogółu Członków zwyczajnych Stowarzyszenia..

2.    Zadaniem kolegium jest administracyjny, organizacyjny i merytoryczny nadzór nad przebiegiem Konkursu.

3.    Dodatkowych informacji udziela:

- członek Kapituły dr Damian Walczak Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

§ 8

1.    Oceny prac dokonuje Jury powołane przez Zarząd Stowarzyszenia.

2.    Uchwałę o przyznaniu nagród, na podstawie ocen Jury, podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.

 

§ 9

1. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę, w przypadku wygranej lub wyróżnienia, na opublikowanie ich danych osobowych (imię i nazwisko) wraz z nazwą Uczelni na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz do podania tych danych do publicznej wiadomości.

Kolegium konkursowe

dr Tomasz Gabrusewicz
dr Dorota Krupa
dr Damian Walczak

Jury

prof. dr hab. Danuta Dziawgo

prof. dr hab. Leszek Dziawgo

prof. dr hab. Wiesława Przybylska-Kapuścińska

dr hab. Jacek Adamek, prof. UE

dr hab. Joanna Krasodomska, prof. UEK

dr hab. Robert Kurek

dr hab. Teresa Orzeszko, prof. UE

dr hab. Bożena Ryszawska, prof. UE

dr Tomasz Bojkowski

dr Michał Buszko

dr Ewa Chojnacka

dr Justyna Dyduch

dr inż. Agnieszka Parlińska

dr Sylwia Pieńkowska-Kamieniecka

dr Marek Szturo