ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW

Uchwała 3Z/2021 z 2 czerwca 2021 r.


Zgodnie z §24 Statutu Zarząd Stowarzyszenia Finansów i Rachunkowości na rzecz
Zrównoważonego Rozwoju zwołuje na dzień 24 czerwca 2021 r. na godzinę 9.00 w
pierwszym terminie oraz na godzinę 9.15 w drugim terminie Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Członków z własnej inicjatywy.
Odbędzie się ono w siedzibie Stowarzyszenia w Toruniu, przy ulicy Gagarina 13a.
Porządek walnego zgromadzenia członków 24 czerwca 2021 r godz. 9.00 w. pierwszym
terminie, godz. 9.15 w drugim terminie ul. Gagarina 13a jest następujący:


1) Otwarcie walnego zgromadzenia członków
2) Wybór przewodniczącego walnego zgromadzenia oraz komisji skrutacyjnej
3) Odczytanie porządku obrad walnego zgromadzenia członków
4) Stwierdzenie poprawności zwołania walnego zgromadzenia członków oraz kworum
5) Sprawozdanie z działalności Zarządu
6) Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej
7) Wnioski Komisji Rewizyjnej z kontroli Zarządu
8) Opinia Komisji Rewizyjnej na temat sprawozdania finansowego
9) Dyskusje nad sprawozdaniami, wnioskami i opinią
10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok
11) Podjęcie uchwały w sprawie podziału wyniku finansowego za 2020 rok
12) Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu
13) Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków Komisji
Rewizyjnej
14) Wolne wnioski
15) Zamknięcie walnego zgromadzenia członków


Uchwała została przyjęta jednomyślnie.