Walne - 2022

Uchwała 4Z/2021 z 17 listopada 2021 r.

 

Zgodnie z §24 Statutu Zarząd Stowarzyszenia Finansów i Rachunkowości na rzecz Zrównoważonego

Rozwoju zwołuje na dzień 11 stycznia 2022 r. na godzinę 13.00 w pierwszym terminie oraz na

godzinę 13.15 w drugim terminie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków z własnej inicjatywy.

Odbędzie się ono w siedzibie Stowarzyszenia w Toruniu, przy ulicy Gagarina 13A.

Porządek walnego

11 stycznia 2022 roku, ul. Gagarina 13a,

godz. 13.00 w pierwszym terminie,

godz. 13.15 w drugim terminie:

1) Otwarcie Walnego,

2) Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz komisji skrutacyjnej,

3) Odczytanie porządku obrad Walnego Zgromadzenia,

4) Stwierdzenie poprawności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz kworum,

5) Sprawozdanie z działalności Zarządu,

6) Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej,

7) Wnioski Komisji Rewizyjnej z kontroli Zarządu,

8) Dyskusje nad wnioskami,

9) Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu,

10) Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków Komisji Rewizyjnej,

11) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru nowego składu Zarządu,

12) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru nowego składu Komisji Rewizyjnej,

13) Wolne wnioski,

14) Zamknięcie.

Uchwała została przyjęta jednomyślnie.