Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Uchwała 6Z/2019 z 13 MAJA 2019 r.

 

Zgodnie z §24 Statutu Zarząd Stowarzyszenia Finansów i Rachunkowości na rzecz Zrównoważonego Rozwoju zwołuje na dzień 17 czerwca 2019 r. na godzinę 11.45 w pierwszym terminie oraz na godzinę 12.00 w drugim terminie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków z własnej inicjatywy.

Odbędzie się ono w siedzibie Stowarzyszenia w Toruniu, przy ulicy Gagarina 13a.

 

Porządek walnego zgromadzenia członków 17 czerwca 2019 roku

godz. 11.45 w pierwszym terminie,

godz. 12.00 w drugim terminie

ul. Gagarina 13a

1) Otwarcie walnego zgromadzenia członków

2) Wybór przewodniczącego walnego zgromadzenia oraz komisji skrutacyjnej

3) Odczytanie porządku obrad walnego zgromadzenia członków

4) Stwierdzenie poprawności zwołania walnego zgromadzenia członków oraz kworum

5) Sprawozdanie z działalności Zarządu

6) Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej

7) Wnioski Komisji Rewizyjnej z kontroli Zarządu

8) Opinia Komisji Rewizyjnej na temat sprawozdania finansowego

9) Dyskusje nad sprawozdaniami, wnioskami i opinią

10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok

11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i podziału wyniku finansowego za 2018 rok

12) Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu

13) Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków Komisji Rewizyjnej

14) Wolne wnioski

15) Zamknięcie walnego zgromadzenia członków

 

 

Uchwała została przyjęta jednomyślnie.