Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków - 18.10.2023

Uchwała 4Z/2023 z 20 września 2023 r.

 

Zgodnie z §25 Statutu Zarząd Stowarzyszenia Finansów i Rachunkowości na rzecz Zrównoważonego Rozwoju zwołuje na dzień 18 października 2023 r. na godzinę 10.35 w pierwszym terminie oraz na godzinę 10.50 w drugim terminie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków z własnej inicjatywy.

 

Odbędzie się ono w siedzibie Stowarzyszenia w Toruniu, przy ulicy Gagarina 13a.

 

Porządek walnego zgromadzenia członków 18 października 2023 r. r godz. 10.35 w. pierwszym terminie, godz. 10.50 w drugim terminie ul. Gagarina 13a jest następujący:

 

1) Otwarcie walnego zgromadzenia członków.

 

2) Wybór przewodniczącego walnego zgromadzenia, komisji skrutacyjnej oraz protokolanta.

 

3) Odczytanie porządku obrad walnego zgromadzenia członków.

 

4) Stwierdzenie poprawności zwołania walnego zgromadzenia członków oraz kworum.

 

5) Złożenie rezygnacji przez członków zarządu, komisji rewizyjnej.

 

6) Wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej na wakatujące miejsca.

 

7) Wolne wnioski

 

8) Zamknięcie walnego zgromadzenia członków

 

 

 

Uchwała została przyjęta jednomyślnie.